מדיניות פרטיות

חברת ספטרוטק בע”מ (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר/י האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתרים”) ומאמצת את אמנת מדיניות הפרטיות של המועצה להגנת הפרטיות. החברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים.
מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתרי החברה דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע שמזהה אותך באופן אישי כגון שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. מידע זה הינו מידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. שדות חובה הינם השדות בהם הכרחי להזין את הפרטים והם יסומנו במפורש. יובהר כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור את המידע כאמור, עם זאת, בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום.

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והעדפותיך כגון, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה ניגשת לאתרי החברה ועוד. זהו מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. החברה שומרת את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי החברה, ייעשה רק על פי חוק ומדיניות פרטיות זו.

 

מאגר המידע והשימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך במהלך השימוש באתרי החברה, לרבות מידע אישי, יישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש בשירותים הכלולים באתרי החברה מעידים על הסכמתך כי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה באתרי החברה.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים הניתנים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 3. כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות ומידע נוסף הקשור בשירותים המוצעים על-ידי החברה, בכפוף להוראות כל דין.
 4. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 5. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של אתרי החברה ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.
 6. כדי לטפל בתקלות באתרי החברה ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם.
 7. כדי לאכוף את תנאי השימוש, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 8. בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה או בינך לבין משתמשים אחרים בשירות.
 9. במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על ידי רשויות החוק.
 10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הרלבנטיים לכל שירות.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 2. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתרי החברה. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר איתך.
 3. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בהם, או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לחוק.
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
 5. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך או לאחר.

 

אם החברה תארגן את פעילותיה או פעילות האתרים במסגרת חברה או תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לחברה או התאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהחברה או התאגיד הנ”ל יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתרי החברה משתמשים ב’עוגיות'(Cookies)  לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, להתאמת האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’  (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מאתרי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

ה-Cookies מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מיקום הגלישה ומשך הזמן ששהית באתרים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה-Cookies משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלק מאתרי החברה המחייבים רישום. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח ששרתיה בלבד יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה שיעשה שימוש ב-  Cookiesבמחשב שלך, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שבו אתה משתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי החברה ואף באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתרי החברה מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

החברה מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתריה ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי החברה, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ולקוחותיה המפרסמים. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך אישית, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה ו/או חשיפת מידע בלתי-מורשית, אך אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה בתוך 30 ימים מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

העלאת תכנים באתרים

החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו’, ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר ו/או באמצעי אחר.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים, דברי פרסומת והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי- בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת החברה תהיה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, בסעיפים או הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמודי הבית של האתרים.

 

פניות לחברה

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו במהלך השימוש באתרי החברה, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא”ל: info@spetrotec.com או באמצעות פקס: 09-7423666 או בדואר אל: ספטרוטק בע”מ, רחוב מבוא קדם 5, הוד השרון מיקוד 4531825.

אתה רשאי לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת זו, או לחלופין באמצעים האחרים הנ”ל.